U bent hier

Gesprekken voeren

Reflectievragen feedback in team

feedback geven in team

Met deze reflectievragen kun je jezelf en jouw team uitnodigen om na te denken over de mate waarin en de manier waarop feedback in jouw team aanwezig is. In grote teams kan het zinvol zijn om in kleinere groepen te werken. Per cluster van vragen bied je jouw teamleden aan om uit te wisselen. De essentie van deze gesprekken worden telkens teruggekoppeld. Zorg ervoor dat aan het eind van de reflectie ook een aantal actiepunten of leerpunten worden benoemd. Deze kunnen zowel persoons- als teamgebonden zijn.

Doelstellingen:

 • Inzicht in de aanwezigheid en ruimte voor feedback in het team en van de direct leidinggevende.
 • Inzicht in de mate waarin feedback als moeilijk of makkelijk ervaren wordt.
 • Groeien in omgaan met feedback.
Ontwikkeld door: 

Hulpverlenen met goesting” is een online tool dat bouwstenen en methodieken aanreikt om aan een leer- en ontwikkelingstraject voor teams vorm te geven. Hulpverleners ontdekken samen hoe ze kunnen blijven hulpverlenen met goesting. Ook als er veel verandert in hun organisatie. De tool ondersteunt hen om hun team te begeleiden naar meer verbinding, vertrouwen, empathie & nieuwsgierigheid. Dit zijn essentiële elementen om als team een kwaliteitsvolle samenwerking en effectieve hulpverlening te realiseren.

Gesprekken voeren

Leidraad mantelzorggesprek

De gespreksleidraad is opgesteld voor het voeren van een semigestructureerd gesprek met een medewerker over zijn/haar afstemming tussen werktaken en mantelzorgverantwoordelijkheden.

De leidraad kan gebruikt worden door leidinggevende en/of mantelzorgcoaches. Het omvat zowel tips en handvaten rond gesprekstechnieken als een overzicht van belangrijke thema’s en vragen die in dergelijk gesprek aan bod kunnen komen. De thema’s en de timing van opeenvolgende gesprekken wordt beschreven. Het kennismaken met en het inoefenen van de gespreksleidraad kan deel uitmaken van een vorming voor leidinggevenden en/of mantelzorgcoaches.

Voor wie? 

leidinggevenden en/of mantelzorgcoaches

Ontwikkeld door: 

Kennispunt mantelzorg

Toolbox 'Leidinggeven aan jongeren'

In samenwerking met BDO en met de steun van ESF Vlaanderen, ontwikkelden enkele onderzoekers van de KU Leuven een gratis toolbox om leiding te geven aan jongeren. Dr. Jana Deprez van de KU Leuven licht toe: “De laatste jaren horen we meer en meer tegenstrijdige boodschappen in de pers. Jongeren zijn veeleisend en ambitieus, of lui en ongeïnteresseerd; hebben hoge verwachtingen, of willen vooral zo weinig mogelijk werken. HR-verantwoordelijken en leidinggevenden proberen zich aan te passen aan deze tegenstrijdige boodschappen, maar weten niet goed hoe. We deden een analyse van alle generatiestudies van de laatste zestig jaar, maar de meeste stereotypen zowel over ouderen als jongeren zijn eerder fabeltjes dan dat ze op de werkelijkheid gestoeld zijn. Jongeren vandaag blijken geen fundamenteel andere dingen te verwachten dan jongeren van vroeger. Medewerkers en leidinggevenden stimuleren om een open dialoog met elkaar op te bouwen is de beste manier om deze negatieve stereotypering te overwinnen.”

Aan de hand van de digitale toolbox krijgen jonge medewerkers en leidinggevenden enkele handvatten aangereikt om de dialoog samen op te starten of te onderhouden. Elk onderdeel voor medewerkers heeft een tegenhanger voor leidinggevenden. Leidinggeven is namelijk een dynamiek tussen volgen en leiden, of van geven en nemen. Gebruikers kunnen individueel aan de slag, of in team. Een HR-roadmap licht toe hoe je de toolbox kan integreren in bestaande HR-praktijken. Geprikkeld om meer te weten? Ga dan naar: https://gratistoolbox.wixsite.com/jongeren

Voor wie? 

Leidinggevenden en hun (jonge) medewerkers

Ontwikkeld door: 

KULeuven

Gesprekken voeren

Gesprekstechniek functioneringsgesprek: Ken elkaars ‘HANDleiding’

Ken elkaars HANDleiding” is een eenvoudige gesprekstechniek die je kan inzetten bij een functionerings- of coachingsgesprek.

 

De methodiek gebruikt het beeld van ‘de hand’ als leidraad:

 • de duim staat voor het benoemen van topmomenten of het uitspreken van waardering.
 • de wijsvinger staat voor de richting die jullie samen willen gaan en voor datgene waarvan je in de toekomst meer wil zien.
 • de middelvinger staat voor datgene wat we willen veranderen.
 • de ringvinger staat voor die waarden waaraan we trouw willen zijn, datgene wat we belangrijk vinden. Delen we dezelfde visie?
 • de pink staat voor alles wat we nog willen ontwikkelen.

Bron: Roeland Broeckaert - www.dienendleidinggeven.be. Op deze website vind je onder "materiaal" ook nog meer info.

>> Zie ook DOSSIER Het functioneringsgesprek.

Gesprekken voeren

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloopt.

Het traject beschrijft de gesprekken en de stappen die ondernomen worden en bestaat uit 3 fasen: een signaalfase, een verbeterfase en een beoordelingsfase. Rotonde vzw voert het traject op dit moment in haar werking uit: alle feedback is dus welkom!

Ontwikkeld door: 

Rotonde vzw

Gesprekken voeren

Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Bij de Nederlandse organisatie Het Eerste Huis doen ze aan zelfsturende functioneringsgesprekken, in team!

Daarbij geven teamleden elkaar feedforward in het ‘hier en nu’. Dezelfde onderwerpen als in een klassiek functioneringsgesprek komen naar voren: wat gaat er goed, wat kan beter, wat zijn je wensen/ambities.

Het grote verschil is dat de persoon zélf zijn/haar functioneren in openheid deelt zonder daar een lijstje met voorbereide feedback op terug te krijgen.

Voordelen:

 • de verbinding met de hele persoon. Werk met wat iemand wil, niet met wat ‘moet’.
 • de betrokkenheid van alle collega’s in plaats van alleen die van de ‘baas’.

Randvoorwaarden:

 • dit proces vergt een sterk reflectief vermogen van alle betrokken personen.
 • je hebt binnen je team een sfeer van vertrouwen en respect nodig.

> Lees meer over hoe en waarom Het Eerste Huis dit zo doet

Teamwerking

360° feedback-tool

Het 360 graden feedback-principe is een methode om het functioneren van een individu te evalueren waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere beoordelaars. De basis van deze methode is dat het functioneren van een individu wordt beoordeeld door een aantal personen rondom de beoordeelde die een goed zicht hebben op het dagelijks functioneren van de betreffende persoon. Dat kunnen collega’s van gelijk niveau zijn, maar ook ondergeschikten of de directe leidinggevende.

Voor wie? 

Leidinggevenden, HR-medewerker, Coach, Collega, ...

Ontwikkeld door: 

Yves Larock

Ontwikkeling personeel

G.R.O.W Model

Het GROW model kan gebruikt worden om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. De kracht van het GROW model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat de gecoachte zélf actief is in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De gecoachte komt als het ware zélf tot oplossingen.

Het GROW coaching model is een vier-stappenplan. GROW is een afkorting voor Goal – Reality – Options – Will. Een nuttige metafoor voor het GROW coaching model is het plan dat je zou maken om een reis te ondernemen. Je begint met de kaart: waar gaan we naartoe (Goal), en waar zijn we nu (Reality)? Dan bekijk je de verschillende routes om op de bestemming te geraken (Options). Tenslotte kies je er één uit, en zorg je ervoor dat je motivatie om de reis te ondernemen in orde is, en dat je voorbereid bent op alle condities en obstakels. 

Hier vind je een uitgebreid dossier over het grow-model

Voor wie? 

Leidinggevenden, HR-medewerker, Coach, ....

Ontwikkeld door: 

Dalton-Deventer

Gesprekken voeren

Efficiënt vergaderen

Gestructureerde vergaderingen met een strakke agenda zijn het meest productief, vooral omdat mensen hun aandacht niet heel lang bij één onderwerp kunnen houden. Mensen voelen zich niet betrokken bij een chaotische vergadering en daarom zal die zelden tot het gewenste resultaat leiden.

Evalueer je vergaderingen op basis van de vragen van deze tool.

Voor wie? 

Leidinggevenden, directieleden, raad van bestuur...

Ontwikkeld door: 

HR@yourservice

Thema's:

Pagina's