U bent hier

welzijn

Poster 'Rennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan?'

VIVO pakte begin 2019 uit met een nieuwe postercampagne. Organisaties uit de social profit ontvingen posters met 3 tips die je kunnen helpen om te gaan met werkdruk: één voor medewerkers, één voor leidinggevenden, één voor organisaties.

Hang deze op in je organisatie en help je collega's, medewerkers en organisatie om het thema bespreekbaar te maken. 

Een extra affiche nodig? Bestel ze via VIVO: info@waardevolwerk.be

Meer over werkdruk? Hier vind je zeker wat je zoekt!

Ontwikkeld door: 

VIVO

Welzijn en gezondheid

Thema:

Leidraad mantelzorggesprek

De gespreksleidraad is opgesteld voor het voeren van een semigestructureerd gesprek met een medewerker over zijn/haar afstemming tussen werktaken en mantelzorgverantwoordelijkheden.

De leidraad kan gebruikt worden door leidinggevende en/of mantelzorgcoaches. Het omvat zowel tips en handvaten rond gesprekstechnieken als een overzicht van belangrijke thema’s en vragen die in dergelijk gesprek aan bod kunnen komen. De thema’s en de timing van opeenvolgende gesprekken wordt beschreven. Het kennismaken met en het inoefenen van de gespreksleidraad kan deel uitmaken van een vorming voor leidinggevenden en/of mantelzorgcoaches.

Voor wie? 

leidinggevenden en/of mantelzorgcoaches

Ontwikkeld door: 

Kennispunt mantelzorg

Leidraad ‘Energiegevers en energievreters’

Iets doen dat je graag doet, geeft je energie. Iets doen dat je niet graag doet, kost energie.

Denk eens aan de activiteiten die je doet op je werk. Wat zijn de energiegevende en welke de energievretende zaken?

Door die reflectie kom je uit op wat de talenten en zwaktes zijn van jezelf en/of van je medewerkers. Aan de hand hiervan kan je je medewerkers het onderscheid leren maken tussen werken vanuit zwaktes en werken vanuit sterktes. Je kan ze ook de rode draad laten inzien doorheen de activiteiten die hen stress opleveren en wat ze hier zelf aan kunnen veranderen. Deze aanpak komt pas helemaal tot zijn recht als de organisatie ook bereid is het werk aan te passen aan die verschillende voorkeuren van je medewerkers.

Je kan deze oefening voor jezelf als leidinggevende eens maken of je kan ze inzetten in gesprekken met je medewerkers, zoals bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek of teamoverleg.

Deze oefening komt uit het boek 'Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat' van Vokans vzw.


Commentaar van een HR-expert

Koen Joly geeft duiding bij deze tool. 

Op welke vragen geeft de tool een antwoord?
Wanneer je merkt dat je niet altijd met evenveel energie werkt, kan je hiermee op zoek gaan naar wanneer wel en wanneer niet. Dit kan dan een aanzet zijn om je werk anders te gaan organiseren, zodat je vooral energie haalt uit je werk.
Hoe beoordeel je deze tool? 
Het is belangrijk - zoals ook beschreven in de uitleg - om voldoende tijd uit te trekken om dit te doen. Pas door voldoende lang een dagboek bij te houden, kan je rode draden ontdekken. Dit is dan een goede basis om in gesprek te gaan met iemand anders, die kan helpen om die rode draden te ontdekken. Het is ook een goede basis om binnen teams en met je leidinggevende te gaan kijken hoe je het werk zo kunnen verdelen en aanpassen zodat iedereen meer energie uit zijn job haalt dan erin steekt.
Is deze tool praktisch bruikbaar volgens jou?
Zeker, als basis voor een dialoog over de resultaten. Enkel op die manier zal hij een meerwaarde betekenen en bijdragen tot een betere toekomst.


 

Ontwikkeld door: 

Vokans vzw

Gesprekken voeren

Knipperlichtmeter fysieke belasting en werkdruk

De ‘Knipperlichtmeter’ bestaat uit twee vragenlijsten, één vragenlijst omtrent fysieke belasting en één over werkdruk.

Medewerkers scoren de items, in vorm van uitspraken, omtrent het werk, op een negenpuntenschaal. Hiervoor heeft elke respondent ongeveer 10 minuten nodig. De scores worden visueel voorgesteld met Rood, Oranje en Groen.

De verantwoordelijke telt uiteindelijk de eindscore uit en knoopt hierover een gesprek aan met de medewerker. Het aantal keren Rood of Oranje bepaalt het actieplan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Op individueel niveau kan de Knipperlichtmeter leiden tot betere ondersteuning en coaching. Daarnaast kan hij dienen als methode om de collectieve knelpunten te identificeren.

Ervaringen van Familiehulp met de ‘Knipperlichtmeter’:

> Het is een mooi instrument om draagkracht-draaglast in beeld te brengen.

> Het is drempelverlagend en zorgt ervoor dat een medewerker moeilijkheden/knelpunten durft aangeven.

> Het zorgt ervoor dat medewerkers beginnen vertellen tijdens een functioneringsgesprek maar is niet ideaal om elk jaar opnieuw als leidraad in het gesprek te gebruiken.

> Voor sommige medewerkers is het taalgebruik van de knipperlichtmeter te moeilijk.

Het instrument werd ontwikkeld voor de sector gezinszorg en aanvullende thuiszorg maar je kan de formulering van de vragen gemakkelijk aanpassen aan jouw context.


Commentaar van een HR-expert

"Een goede tool om een gesprek voor te bereiden over fysieke belasting en werkdruk." - Mieke Versleegers, Azertie


 

Ontwikkeld door: 

De knipperlichtmeter is een instrument dat is ontwikkeld is vanuit de sector gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het instrument werd opgesteld met een projectgroep waaraan Landelijke Thuiszorg, Solidariteit voor het Gezin, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Familiezorg West-Vlaanderen, Thuishulp, Familiehulp en een vertegenwoordiging van de sociale partners deelnamen. Ze werd ook door het HIVA gescreend op criteria voor een geldig meet- of diagnose-instrument.

Quickscan functiecreatie: bundel kleine taken tot extra job

Functiecreatie is een methode om eenvoudige taken weg te halen bij je huidig gekwalificeerd personeel. Hierdoor krijgen zij meer ruimte voor hun kerntaken. De eenvoudige taken worden samengevoegd tot één of meerdere functies, geschikt voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Functiecreatie: waarom zou je?

Functiecreatie kan een antwoord zijn op je uitdagingen om:​

 • hetzelfde te blijven doen tegen lagere kosten, of met dezelfde kosten een groter rendement te behalen,
 • je hoger gekwalificeerd personeel meer te laten focussen op zijn kerntaken,
 • de werkdruk in je organisatie te laten dalen,
 • medewerkers meer werkvreugde te verschaffen,
 • ziekteverzuim te verlagen,
 • om personeelsproblemen of -krapte nu of in de toekomst aan te pakken,
 • medewerkers met enige afstand tot de arbeidsmarkt te zien groeien in hun jobkansen,
 • een bijdrage te leveren aan MVO door mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden.

Wil je nagaan of er mogelijkheden zijn tot functiecreatie in jouw organisatie? Check het met de snelle zelfscan!

Ontwikkeld door: 

Kairos cvoa

Instroom

Checklist telefonische ziekmelding

verzuim

Een korte en praktische tool die helpt bij een telefonische ziekmelding van je medewerker. Deze checklist omvat handige vragen die je kan stellen om efficiënt om te gaan met de situatie.


Commentaar van een HR-expert

"De checklist telefonische ziekmelding is handig om eens te doorlopen - om achter de hand te hebben van wat "moet" ik bevragen. Het is wel belangrijk te kijken hoe je deze gebruikt (houding/vaardigheden). Let op dat je niet controlerend en puscherig overkomt als je deze vragen aan de telefoon afhandelt, zorg voor empathie voor iemand die ziek is. Als iemand zich bijvoorbeeld ziek meldt, is het niet verstandig om meteen te vragen of dit met het werk te maken heeft. Dus gebruik deze lijst wijs."

Els Haüser


 

Welzijn en gezondheid

Gezondheidsmatrix

gezond werken

Ben je als organisatie bezig met gezondheidsacties of wil je hier graag mee starten? Dan is het van belang om na te gaan of deze acties gericht zijn op de verschillende niveaus in je organisatie. De gezondheidsmatrix kan je hier bij helpen.

Deze handige tool kan je gebruiken om:

 • de huidige gezondheidsacties in je organisatie in kaart te brengen.
 • de nodige acties of een specifieke doelstelling in het gezondheidsbeleid van je organisatie op te lijsten.

> Meer informatie over de Gezondheidsmatrix 

> Of laat je inspireren door een ingevulde gezondheidsmatrix.

> Meer informatie over andere gezondheidsacties, zoals beweging en zitgedrag, mentaal welbevinden en veerkracht en tabakgebruik,...:  Gezond werken - de thema's

> Meer informatie over het ontwikkelen en implementeren van een gezondheidsbeleid: Stappenplan voor een gezonde werkomgeving

Voor wie? 

Voor organisaties die bezig zijn met gezond werken of de eerste stappen willen zetten

Ontwikkeld door: 

Vlaams instituut voor gezond leven

Thema:

Affiches om burn-out bespreekbaar te maken

Wil je binnen je eigen organisatie inzetten op het bespreekbaar maken van burn-outZorgnet-Icuro, één van de HRwijs-partners, ontwierp een affichecampagne!

De affichecampagne bestaat uit drie luiken:

Je kan de affiches zelf downloaden en afprinten om op te hangen. Leden van Zorgnet-Icuro kunnen ook gedrukte affiches bijbestellen via post@zorgneticuro.be

Hang best niet enkel de affiches op maar bespreek ze ook actief. Je kan bijvoorbeeld elk teamoverleg één van de tips bekijken: 'doen wij dit? hoe doen we dit? kunnen we het nog beter doen in de toekomst?'.

Burn-out is immers een complex probleem waarvoor we de ogen niet (langer) kunnen en mogen sluiten.

Wens je meer informatie over deze thematiek? Inspiratie vind je zeker in het boek “Burn-out in de zorg” van Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis en Erik Franck.

Ontwikkeld door: 

Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro

Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie

Hoe ver staat jouw organisatie met haar alcohol- en drugbeleid? Q-ADO 2.0 toont je de weg.

Q-ADO 2.0 (spreek uit: kwado) is een vragenlijst die organisaties ondersteunt bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid.

 

Concreet kun je Q-ADO 2.0 gebruiken:

 • wanneer je organisatie een alcohol- en drugbeleid wenst uit te werken. 
 • tussentijds, om de volledigheid van jullie alcohol- en drugbeleid te toetsen.
 • als evaluatie na de invoering van jullie alcohol- en drugbeleid - en als bijsturing dus.

Q-ADO brengt in kaart hoe je organisatie momenteel met de alcohol- en drugthematiek omgaat. Waar en wanneer werknemers mogen drinken bijvoorbeeld. En wat gebeurt er als een werknemer onder invloed is van illegale drugs? Je verneemt ook of het beleid van je organisatie beantwoordt aan de vereisten van CAO 100. Na het invullen van de vragenlijst ontvang je de resultaten en een eerste beleidsadvies. Deze gegevens vormen een goede basis voor beleidsontwikkeling, -toetsing en -evaluatie in je organisatie.

Q-ADO 2.0 peilt niet naar het individueel gebruik van alcohol en andere drugs. Voor informatie en advies over individueel gebruik verwijzen we naar: 'aan de slag', op de druglijnsite. De vragenlijst geeft evenmin een beeld van het aantal probleemgebruikers in uw organisatie.

Ontwikkeld door: 

VAD vzw, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

Welzijn en gezondheid

Knipperlichtentool psychosociale risico’s

De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid op het vlak van welzijn in zijn onderneming. Hij moet een voorkomingsbeleid voeren inzake de psychosociale risico’s. De werkgever moet een risicoanalyse van de psychosociale aspecten uitvoeren om deze risico’s op een effectieve en efficiënte manier te voorkomen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een aantal instrumenten ter voorkoming van psychosociale risico’s op punt gesteld, waaronder de 'Knipperlichten Psychosociale Risico’s'. De Knipperlichten kunnen gebruikt worden in alle ondernemingen en instellingen.

Deze ‘Knipperlichten Psychosociale Risico’s' is een tool die gebruikt kan worden om een eerste indicatie te krijgen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s in de onderneming en van het niveau waarop ze voorkomen. Het instrument bestaat uit een vragenlijst die moet worden ingevuld door een beperkte groep personen, representatief voor de onderneming. Je kan hier gratis de handleiding downloaden. 

Voor wie? 

Het instrument richt zich tot alle ondernemingen: grote, middelgrote en kleine bedrijven vanaf 20 werknemers. De ondergrens van 20 werknemers is echter geen scherpe limiet. Deze tool vertrekt vanuit een participatieve benadering. Betrek daarom verschillende geledingen vanuit je organisatie.

Ontwikkeld door: 

Deze tool werd ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze geven aan dat deze tool niet de wettelijk voorziene risicoanalyse vervangt. Het kan een aanzet zijn om de 5 A's in kaart te brengen (de risicoanalyse) om daarna een preventieplan op te stellen.

Welzijn en gezondheid

Pagina's